System rekrutacyjny

Rekrutacja na sezon Lato 2019

Bierzesz udział w procesie rekrutacyjnym Biura Podróży i Turystyki Almatur. W tym miejscu możesz umieścić swoje CV i list motywacyjny oraz zdecydować, na jakie stanowiska aplikujesz. Po kliknięciu przycisku "Aplikuj" otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym prawidłowość adresu. Do momentu kliknięcia linku potwierdzającego Twoja aplikacja nie jest zarejestrowana. Rejestracja konta jest niezbędna do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Po zalogowaniu możesz zarządzać swoją aplikacją.

Rejestracja konta

Wymagania dotyczące hasła: długość minimum 6 znaków, przynajmniej jedna duża litera, przynajmniej jedna cyfra.

Załącz dokumenty

W tym miejscu dołącz swoje CV i list motywacyjny. W CV wskaż miejsca gdzie zdobyłeś posiadane doświadczenie i wskaż osoby kontaktowe z poprzednich miejsc pracy, które mogą Cię rekomendować do pracy w naszej firmie. W liście motywacyjnym zamieść informacje istotne z punktu widzenia rekrutacji np. jeśli aplikujesz do pracy jako wychowawca dzieci i młodzieży napisz nam szczegółowo jakim czasem dysponujesz (wtedy wiemy jak możemy zaplanować dla Ciebie turnusy), czy łatwiej Ci się pracuje z dziećmi czy z młodzieżą (możemy lepiej dopasować dla Ciebie grupę), jakie kierunki preferujesz (im bardziej elastyczne podejście, tym większa szansa na zatrudnienie). Akceptowane są wyłącznie pliki w formacie PDF.

Wybierz stanowiska

Poniżej znajdziesz listę stanowisk, na które prowadzimy rekrutację. Jeżeli chcesz aplikować na więcej niż jedno stanowisko możesz zaznaczyć kilka opcji. Pamiętaj, że jeśli skontaktujemy się z Tobą, poprosimy o dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pracy na danym stanowisku.
Oświadczam, że spełniam warunki do pełnienia funkcji instruktora:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerstwa w stopniu co najmniej przewodnika)
- umiejętności i doświadczenie pozwalające prowadzić zajęcia z nagrywania, publikowania, obsługi kanału na youtube
- stan zdrowia pozwalający na pracę w charakterze instruktora
zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności (oświadczenie dotyczy osób, które są aktualnie zatrudnione na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności) - nie byłem karany/a za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Oświadczenia

Akceptacja poniższych oświadczeń jest niezbędna do rozpoczęcia procesu rekrutacji.
Oświadczenie przetwarzania danych na potrzeby tej i przyszłych rekrutacji.
Oświadczenie